Розробка та впровадження систем менеджменту якості

Побудова систем менеджменту якості і підвищення її результативності забезпечить вашому підприємству новий рівень.
СМЯ

Система менеджменту якості (СМЯ) – це частина загальної системи управління підприємством, яка функціонує з метою забезпечення стабільної якості виробленої продукції і надаваних послуг.

Система менеджменту якості є Важливою Частиною Загальної системи управління. Підприємство повинно визначити и стандартизувати свої системи и процеси, щоб мати можливість керувати і покращувати їх .

Система менеджменту якості в стандартах ISO 9000 – це частина системи управління підприємством, що базується на чітко документованих процедурах управління та виконання бізнес-процесів.

Система менеджменту якості передбачає, що на підприємстві повинна бути здійснена системна перебудова діяльності, яка зачіпає завдання, які в тій чи іншій мірі спираються на принципи менеджменту якості, закладені в стандартах ISO серії 9000 (стратегія, структура, процеси, персонал).

Стандарт ISO серії 9000 версії 2000 року засновано на 8 принципах загального управління якістю (TQM). Принцип TQM – це всебічне і фундаментальне правило менеджменту для просування і діяльності підприємства, націлене на довгострокове, безперервне підвищення ефективності, оріентованої на споживачів при врахуванні потреб всіх інших зацікавлених сторін.

Вісім принципів менеджменту якості

Вісім принципів менеджменту якості сприяють досягненню цілей у сфері якості.

Підприємства залежать від своїх замовників і тому повинні бути орієнтовані на них, розуміти їх поточні і майбутні потреби, виконувати їхні вимоги і прагнути забезпечити безперервний розвиток у взаєминах.


Керівники створюють єдність цілей компанії та її управління. Створюють і підтримують внутрішнє середовище, в якому працівники могли б бути повністю залучені у досягнення цілей компанії.


Працівники всіх рівнів складають внутрішню сутність підприємства, комплексне залучення забезпечує можливість використання їх здібностей для досягнення цілей підприємства.


Результат досягається ефективніше, якщо менеджмент виробничої діяльності та ресурсів компанії є ланцюгом взаємозалежних процесів.


Ефективність і результативність підприємства більш високої якості при визначенні, розумінні та управлінні системою взаємозалежних процесів відповідно до встановленої мети підприємства.


Безперервне поліпшення має бути постійною метою підприємства. Основна конкурентна перевага, можливість якого багато в чому залежить від реалізації попередніх принципів менеджменту.


Ефективні рішення ґрунтуються на аналізі даних та інформації.


Підприємство і його постачальники взаємозалежні, і взаємовигідні відносини збільшують здатність обох сторін створювати цінності.

Компанія «Apercon» пропонує розробку наступних систем менеджменту якості:

Система менеджменту якості дозволяє Вам забезпечити необхідний рівень контролю та підвищення продуктивності в будь-якій області. Дізнатися детальніше


Екологічний менеджмент- частина загального менеджменту, яка забезпечує розробку, впровадження, виконання та дотримання екологічної політики. Дізнатися детальніше


ISO 22000: 2005 «Системи менеджменту безпеки харчової продукції» – спеціалізований галузевий стандарт, що містить посібник з побудови системи менеджменту безпеки харчової продукції для компаній продовольчої галузі, розроблений на основі стандарту ISO 9001. Дізнатися детальніше


Захист інформації – одна з пріоритетних задач будь-якої компанії, не залежно від форми власності та видів діяльності. Дізнатися детальніше


Наша компанія бере участь в підготовці підприємств до сертифікації в складі провідних сертифікаційних компаній з контролю відповідності Системи Менеджменту Якості вимогам стандарту HACCP. Дізнатися детальніше


OHSAS 18000 «Система менеджменту професійної безпеки та охорони праці» – міжнародний стандарт по розробці систем управління охороною здоров’я і безпекою персоналу (Occupational Health and Safety Management Systems). Дізнатися детальніше


GMP (Good Manufacturing Practice) – Належна Виробнича практика – набір норм, правил і вказівок щодо виробництва, зберігання і випробування фармацевтичних інгредієнтів, їжі та медичних пристроїв. Дізнатися детальніше


Якщо Ваше підприємство випускає, поставляє або продає корми для тварин, Вам слід звернути увагу на розроблений в 1992 році Голландським Радою Кормових Продуктів (PDV) стандарт GMP +. Дізнатися детальніше


Наша компанія бере участь в партнерських програмах, пов’язаних з розробкою і впровадженням технологій, заснованих на принципах екологічної безпеки, енергетичної та економічної незалежності з використання світового досвіду. Дізнатися детальніше

Які переваги підприємство отримує від впровадження системи менеджменту якості?

 • підвищення ефективності системи управління підприємством;
 • скорочення витрат на управління;
 • поліпшення якості процесів;
 • поліпшення якості продукції і робіт;
 • покращення розуміння персоналом цілей і завдань підприємства;
 • підвищення рівня мотивації і внутрішньої дисципліни співробітників, відповідальності за результати своєї праці і за рахунок цього підвищення продуктивності праці;
 • залучення персоналу в роботу по якості, збільшення його прихильності ідеї якості.

Чотири характеристики діяльності підприємства, на які більшою мірою впливають створення та ефективне функціонування системи менеджменту якості:

Система менеджменту якості підвищує прозорість підприємства в частині його організаційної структури, бізнес-процесів і функцій. При розробці процедур, що представляють собою алгоритм діяльності, пов’язаної з якістю, визначаються або уточнюються і організаційна структура (як зобов’язання, повноваження і взаємовідносини, представлені у вигляді схеми, за якою підприємство виконує свої функції), і бізнес-процеси і функції. Необхідно відзначити, що це не відноситься до фінансової прозорості, так як система менеджменту якості не зачіпає фінансову діяльність підприємства.


Керованість підприємства поліпшується у зв’язку з тим, що при розробці системи менеджменту якості строго розподіляється відповідальність за виконання процедур. У більшості процедур передбачено ведення записів (звітів) про якість, які формують відповідальні особи після виконання встановлених дій. У процесі створення системи переглядаються положення про підрозділи, посадові і робочі інструкції. Це також підвищує керованість підприємства.


Розвиток підприємства обумовлений кількома факторами. До них належать підвищення компетентності (обов’язковість підготовки) персоналу, його залучення до процесу створення системи, підвищення ефективності виробництва за рахунок усунення зайвих функцій і зниження частки неякісної продукції, концентрація зусиль на істотному, а також поліпшення відносин зі споживачами і постачальниками.


Для того, щоб завоювати своє місце на ринку та авторитет, недостатньо, всього лише, продемонструвати здатність виробити продукцію високої якості. Потрібно ще й переконливо довести, що ця здатність поширюється не тільки на частину, а й на весь обсяг замовлень.

Документом, підтверджуючим відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту ІСО 9001, є сертифікат відповідності, що видається спеціально уповноваженими на право проведення цієї діяльності органами з сертифікації систем якості. Сертифікат відповідності системи менеджменту якості виступає незалежною запорукою здатності підприємства задовольняти мінімальним вимогам споживача до якості продукції (послуг).

Які переваги дає сертифікація системи менеджменту якості Вашому підприємству?

 • Стабілізація позицій на вітчизняному ринку;
 • Завоювання довіри споживачів;
 • Щоб отримати додаткову перевагу при участі в тендері;
 • Підвищення престижу підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках;
 • Підтвердження правильності обраної стратегії з управління підприємством

Побудова системи менеджменту якості підприємство проводить або самостійно, або за допомогою консалтингової фірми, що спеціалізується в даній області. Рішення приймає керівництво підприємства.


Основні етапи побудови системи менеджменту якості

Організація роботи відносно створення системи менеджменту якості включає:

Посадові особи, відповідальні за організацію та проведення робіт по створенню системи менеджменту якості, повинні бути представниками вищої і середньої ланки керівництва. Як правило, відповідальним за загальну організацію робіт є представник вищого керівництва, а керівником робіт зі створення системи менеджменту – керівник середньої ланки.


Обстеження діючої на підприємстві системи управління (а така система існує на будь-якому підприємстві, навіть якщо вона належним чином не документована) являє собою попередній аналіз системи та оцінювання ступеня її відповідності вимогам МС ІСО 9001. Обстеження спрямоване на визначення необхідності внесення в діючу систему конкретних змін. Особливе значення при цьому мають зміни, пов’язані з організаційною структурою. Бажано, щоб такі зміни були включені в початкові етапи розроблюваного на основі обстеження плану впровадження системи менеджменту якості.


Підготовка до проекту впровадження СУЯ починається з навчання персоналу.

Персонал є і складовою частиною, і розробником, і користувачем системи менеджменту якості. Оскільки підготовка персоналу повинна бути безперервною, то на початковій стадії робіт доцільно провести базове навчання за стандартами ISO серії 9000 керівників підприємства, починаючи з вищого їх ланки, а також працівників служби якості і фахівців з інших підрозділів, задіяних до робіт з розробки системи.


Поряд з навчанням при створенні системи менеджменту якості необхідно роз’яснити цілі, завдання підприємства, базові принципи менеджменту якості та окремих положень стандартів ІСО серії 9000. Необхідно відзначити, що форми виконання цих робіт цілком залежать від потреб та інтересів підприємства.


Процесний підхід

В стандартах ІСО серії 9000 принцип процесного підходу є одним з фундаментальних.

 1. Процеси системи менеджменту якості.
 2. Процеси реалізації відповідальності вищого керівництва в рамках системи менеджменту якості (наприклад, визначення стратегії і цілей підприємства, планування діяльності підприємства та ресурсів).
 3. Менеджмент ресурсів (людські ресурси, інфраструктура і виробнича сфера).
 4. Процеси життєвого циклу продукції / послуги.
 5. Процеси вимірювання, аналізу і поліпшення.

За призначенням і місцем в системі менеджменту якості процеси класифікуються на:
– основні
– допоміжні (має тільки внутрішніх споживачів)

В ефективній системі менеджменту якості процеси встановлені і підтримуються узгодженим чином. Процес вважається встановленим, якщо:

 • призначено відповідальну за нього особу;
 • процедури і методики,що його стосуються, тим чи іншим чином документовані;
 • визначені необхідні ресурси.

В системі менеджменту якості необхідно скоординувати процеси, визначити їх взаємозв’язки, забезпечити їх сумісність.

Взаємозв’язку процесів підприємства часто є складними і в результаті перетворюються в мережу процесів. Дуже важливо виділити ланцюг процесів і визначити, як кожен процес впливає на здатність виконувати вимоги замовника.


Роль документації

При впровадженні системи менеджменту якості значна роль відводиться документації.

Підприємство повинно підготувати процедури системи менеджменту якості, які описують процеси, необхідні для впровадження системи менеджменту якості. Масштаб і глибина процедур повинні визначатися такими факторами як розмір і тип підприємства, складність і взаємозв’язок процесів, застосовувані методи, а також кваліфікація і ступінь підготовки персоналу, який бере участь у виконанні робіт.

До документації системи менеджменту якості відносяться:

 • документи, що містять політику і цілі підприємства в області якості;
 • настанову з якості – документ, що викладає політику в сфері якості та описує систему менеджменту якості;
 • документовані процедури, включаючи документи, що містять повноваження та відповідальність персоналу підприємства; положення про підрозділи і посадові інструкції (доповнені новими відповідальностями і повноваженннями);
 • документація на процеси, яка необхідна для забезпечення їх ефективного планування, управління та поліпшення;
 • документи, що містять отримані результати або свідоцтва здійсненої діяльності (записи про якість).

Ці документи повинні бути розроблені, впроваджені і мати докази про своє впровадженні.

7. Підготовка до сертифікації.

Вартість створення СМЯ

Відповідь на це питання залежить від багатьох факторів. До них в першу чергу відносяться: розміри підприємства; чисельність персоналу; готовність (ефективність) існуючої системи менеджменту якості; сертифіковані види діяльності; вибір органу сертифікації.

Кожен з цих факторів істотно впливає на такі складові сумарної вартості:

 • вартість розробки системи менеджменту якості;
 • вартість навчання персоналу;
 • вартість впровадження системи менеджменту якості;
 • вартість сертифікації;
 • вартість інспекційного контролю за сертифікованою системою.