Управлінська звітність

Для ефективного управління бізнесом наявність управлінської звітності є обов’язковою! Впровадження ефективної управлінської звітності – крок в організації бізнесу, який допоможе підвищувати прибуток компанії за рахунок злагодженої роботи всіх її підрозділів і прискорення прийняття рішень на всіх рівнях.

Управлінська звітність – це результат збору та систематизації фінансової та не фінансової інформації (у тому числі і натуральних показників, даних про час платежів і т. п.). Аналіз цієї інформації дозволяє менеджерам приймати рішення для досягнення своїх цілей в бізнесі.

Цілі і зони відповідальності, визначають систему даних, яка потрібна керівнику для управління підприємством.

(Таблиця 1. Покізники звітності для головного директора)

Найменування показника

Коментарі

Фінансова звітність. Надається фінансовим директором, щомісяця. Зміни в показниках повинні бути прокоментовані фінансовим директором.

EBITDA (чистий операційний прибуток до вирахування податку на прибуток, відсотків по кредитах і амортизації)

Показник по чистому доходу від поточної діяльності, який можна використовувати на розвиток і підтримку поточного рівня компанії. Якщо сума EBITDA падає, приймати антикризові заходи. Негативне значення EBITDA є сигналом про кризу на підприємстві.

Загальне покриття боргу (відношення чистого припливу грошей до виплати відсотків і основного боргу)

Показник повинен бути більше 1. При цьому, чим менш стабільними є надходження, тим вище вимоги до покриття. Крайні значення шкали можуть бути: для сталого виробництва значення більше 1,1-1,2; для проектного бізнесу з нестабільними грошовими потоками бажано підтримувати покриття більше 2.

Швидка ліквідність (відношення поточних активів до короткострокових зобов’язань)

Значення менше 1 є приводом для уважного вивчення ситуації та посилення контролю за бюджетом.

Період обороту запасів, в днях (відношення середніх запасів до обсягу продажів)

Вивчається, в першу чергу, в торгівлі. Зростання показника вимагає обговорення ситуації закупівель.

Управлінська звітність. . Надається керівниками відповідних напрямків бізнесу, щомісяця. Показники рентабельності надаються фінансовим директором.

Фізичні обсяги продажів

Товари групуються в укрупнені категорії – 3-10 шт. Контроль та аналіз керівниками стану змін продажів у кожній категорії, якщо ці зміни виявилися більші, ніж звичайні коливання в обсягах.

Cтруктура витрат

Витрати групуються за джерелами (придбання матеріалів, закупівля товарів, оренда, зарплата, податки тощо). Запит пояснень, при відмінності показників статей витрат від звичайних.

Чистий прибуток (управлінський прибуток, з урахуванням всіх фактичних доходів і витрат компанії)

Необхідно визначити цільовий рівень прибутку для компанії, порівняти поточні показники зі значеннями за такий самий період минулого року.

Рентабельність активів (відношення чистого прибутку до середніх сумарних активів)

Показує загальну ефективність використання активів підприємства і здатність компанії забезпечувати обслуговування своїх активів. Значення нижче 10% для невеликих копаній і нижче 5% для великих свідчать про проблеми.

Бухгалтерська звітність. . Здійснюється фінансовим директором раз в квартал. Кожне значення супроводжується аналогічним показником, розрахованим за фінансової або управлінської звітності.

Розмір дебіторської заборгованості

Запит пояснень при відхиленні від суми у фінансовій (управлінськії) звітності фінансового директора і ,при необхідності, приведення в порядок даних у бухгалтерському обліку.

Сумма кредиторської заборгованності

Аналогічно

Вартість запасів

Аналогічно

Відношення власного і позикового капіталу

Для виробничих підприємств і компаній сфери послуг цей показник повинен бути більше 1. У торгівлі показник може бути менше 1, але чим він нижчий, тим менше стійкість компанії.


Директор з виробництва:

 • виробнича собівартість виробленої продукції або послуг (за видами або за замовленнями в залежності від специфіки виробництва);
 • динаміка і структура незавершеного виробництва;
 • обсяги випуску продукції за видами та / або замовленнях (в натуральних показниках);
 • обсяги виробленої продукції, що надходить на склад готової продукції;
 • динаміка і структура запасів сировини, матеріалів, комплектуючих.

Директор з продажу:

 • структура продажів за видами продукції, по клієнтах, термінів платежів;\
 • динаміка реального відвантаження товарів;
 • динаміка і структура запасів продукції на складі готової продукції;
 • витрати на реалізацію продукції і доставку її до споживача;
 • план надходження виробленої продукції на склад готової продукції за днями, тижнями;
 • динаміка і структура дебіторської заборгованості по проданої продукції.

Фінансовий директор:

 • виконання бюджету грошових коштів, включаючи надходження і витрати;
 • витрати підрозділів на ведення господарської діяльності;
 • величина і структура повної собівартості виробленої продукції або послуг;
 • звіт про прибутки і збитки;
 • динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості

 • Визначення переліку зведених даних по щоденної, щотижневої та щомісячної інформації для кожного рівня керівництва, акціонерів, інвесторів.
 • Визначення фінансово-економічною службою можливостей облікової автоматизованої системи, алгоритму введення інформації для отримання необхідних даних.
 • Співвідношення, виходячи з визначеного переліку та структури необхідних для звітів даних, на конкретних ділянках, хто і на підставі яких документів їх може вводити.
 • Визначення групи товарної продукції або послуг за собівартістю – виробничої та повної. Аналіз розподілу на вибрані групи різних видів витрат (визначення принципів калькулювання собівартості).
 • Визначення коли, в які терміни буде складатися й уточнюватися план (бюджет) по всіх вибраних для управлінського обліку масивам показників, і в які терміни буде представлятися звіт по цій же структурі.
 • Визначення розрахункових показників, одержуваних у результаті збору управлінської інформації, що використовуються для аналізу діяльності виконавця.
 • Закріплення внутрішніми розпорядженнями збору та обробки управлінської інформації посадовими особами, у строки та на підставі певних документів, рівнів доступу. Оцінити при цьому ризики, бо практично весь обсяг інформації складає комерційну таємницю підприємства.

Управлінська звітність – інструмент внутрішнього контролю та фінансово-економічної оцінки діяльності компанії.

Управлінський баланс показує вартість компанії на звітну дату.