Бюджетування

Бюджетування – один з основних інструментів управління компанією, ефективністю бізнесу і досягнення стратегічних цілей і завдань. Бюджетування можна як технологію фінансового планування.

В основі концепції стратегічно орієнтованого бюджетування лежить Збалансована Система Показників – ЗСП (BSC – Balanced ScoreCard). Відповідно до стратегічного плану розвитку компанія розробляє стратегічні карти, які відображають її цілі в чотирьох проекціях: «Фінанси», «Клієнти», «Бізнес-процеси» , «Персонал». Для кожної проекції визначаються ключові фактори успіху та їх індикатори – ключові показники ефективності КПЕ (KPI – Key Performance Indicator). У проекції «Фінанси» стратегія компанії представлена або стратегією зростання доходів, або стратегією зниження витрат. Ключовими показниками ефективності виступають такі показники, як частка ринку, рентабельність бізнесу, вільний грошовий потік і т. д. Досягнення зазначених показників характеризує успішність реалізації стратегії компанії. Для розрахунку КПЕ формують бюджетні показники – обсяг продажів, прямі та накладні витрати за статтями і т.д. Бюджетні показники підрозділів є складовою частиною бюджетних показників компанії. Виконання бюджетних показників має знайти своє відображення в системі мотивації, яка є сполучною ланкою між цілями компанії та цілями персоналу.

Бюджет – це план на певний період у кількісних (зазвичай грошових) показниках, складений з метою ефективного досягнення стратегічних орієнтирів. Бюджетування є безперервною процедурою складання і виконання бюджетів.

Основні принципи впровадження бюджетування:

  • здійснюється за заздалегідь затвердженим правилам, на основі яких будуватиметься система бюджетування: методології, оформлення табличних форм, фінансової структури і т. д.
  • створення регламенту бюджетування – організаційних процедур;
  • автоматизація процесу бюджетування, насамперед планування, розписаних в регламенті процедур з бюджетування.

Створення кінцевих бюджетних форм:

  • бюджету доходів і витрат, що визначає економічну ефективність підприємства;
  • бюджету руху грошових коштів, тобто безпосереднє планування фінансових потоків;
  • прогнозного балансу, що відображає економічний потенціал і фінансовий стан підприємства.


Отримані дані є вихідними для управлінського аналізу, наприклад для розрахунку коефіцієнтів. Далі, починається стадія корекції, погоджень, вирішення проблемних питань. Весь процес бюджетування виходить на друге коло, і в результаті одна частина кількісної інформації переходить у категорію «обов’язкової до виконання», а інша – в категорію найближчих уточнених планів.

Ефективність бюджетування – в дотриманні принципів сталості та безперервності.

Бюджетування є ключовим елементом системи всередині фірмового контролю і коректування стратегічного вектора розвитку компанії. Бюджетний контроль дозволяє оперативно відслідковувати відхилення від заданих цільових значень і виявляти тенденції розвитку компанії. Так, система бюджетного управління – це система управління за відхиленнями. Саме система управління за відхиленнями, а не система з пошуку та боротьбі з відхиленнями.

Затверджені бюджети обов’язкові до виконання

Детально пророблений бюджет, який пройшов кілька інтеграцій «зверху вниз» (встановлення керівництвом стратегічно орієнтованих бюджетних показників на основі маркетингової інформації) і «знизу вгору» (розробка операційних бюджетів підрозділів на основі фактичних даних минулих періодів), дозволяє управляти ресурсами компанії з максимальним ступенем ефективності.

Впровадження системи бюджетного управління дає можливість делегування фінансової відповідальності за результат діяльності керівниками бізнес-одиниць – дивізіонів. Поетапне побудова системи бюджетування передбачає спочатку центри фінансового обліку (ЦФО) без права самостійного прийняття рішень в області формування доходів і витрат, розробку єдиних для підрозділів форматів бюджетів, відпрацювання бюджетного регламенту (процедур прийняття, коригування, контролю та аналізу бюджетних показників), попереднього аналізу виконання бюджетів. Після ефективної реалізації бюджетної моделі, делегуються підрозділам повноваження з формування фінансового результату і підвищується статус до рівня центру фінансової відповідальності (ЦФО).

Бюджетування, у разі реалізації всього комплексу заходів, є ефективною технологією управління бізнесом.